gezocht_arrow

Beleidsplan

Beleidsplan Samen Zorgen Huis Leudal 
 

Over ons

Het Samen Zorgen Huis Leudal (SZHL) is een burgerinitiatief. De Stichting SZHL is een organisatie die gestart is door vrijwilligers en bestaat dankzij de inzet van vrijwilligers, en de inzet van de gemeenschap. Het is een huis van, voor en door de inwoners van Leudal.

De Stichting Samen Zorgen Huis Leudal (SSZHL) wordt gerund door een uit vrijwilligers bestaand bestuur, dat haar werkzaamheden onbezoldigd verricht.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting is opgericht op 21-09-2011 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 53630181.

De stichting dient een algemeen belang.

Eind april 2019 is het eerste Samen Zorgen Huis in gebruik genomen. Op een prachtige locatie, namelijk in het voormalige klooster Mariabosch in Baexem (Gemeente Leudal). Het betreft een verbouwd klooster met 18 appartementen voor onze gastbewoners en enkele gemeenschappelijke ruimten, centrale keuken en werkruimten voor personeel en vrijwilligers.

Missie en visie

Onze visie is dat een gemeenschap een groep mensen is, die lief en leed met elkaar kan en durft te delen. En ook zorg heeft voor elkaar.  Dus ook voor de zieke mens. Als je ziek bent en behandeling nodig hebt, dan moet je naar de dokter en in ernstige gevallen naar het ziekenhuis. Maar als behandeling (nog) wel nodig is en die niet thuis kan worden gegeven, dan hoef je niet per se naar een ziekenhuis of in het ziekenhuis te blijven. Want wat als we als gemeenschap er met elkaar de schouders onder zetten en er samen voor gaan zorgen dat een zieke medemens in een ‘bijna thuis’ omgeving kan herstellen?

Niemand hoeft in een isolement te komen, alleen omdat hij/zij ziek is of (intensief) voor een zieke moet zorgen. We gaan er samen tegenaan.
Natuurlijk zijn er ook professionele partners, die zorgen voor behandeling, verpleging en begeleiding. We moeten het Samen doen!

Wij hebben de overtuiging dat elk mens een zorgtalent in zich heeft. Wij willen als stichting mensen prikkelen en stimuleren om deze talenten bij zichzelf te ontdekken en ontwikkelen. Iedereen kan meedoen!

Doel

Wij willen een cultuur ontwikkelen waarin ziekenzorg weer de verantwoordelijkheid wordt van de samenleving in zijn geheel.  

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • Het werken op basis van gemeenschapszorg.
 • Het zoeken, vinden en binden van het (zieken)zorg talent bij “gewone mensen” (jong en oud) waarbij zij in organisatie en uitvoering weer initiatief en verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van de hulpvragende zieke medemens en haar/zijn naasten. 
 • Het realiseren, beheren en exploiteren van een Samen Zorgen Huis, een ‘kort bij thuis ziekenhuis’ waar mensen die zorg behoeven en/of zorg vragen voor een bepaalde tijd kunnen worden opgenomen. 
 • Het met wijkbewoners/vrijwilligers en professionals vorm en inhoud geven aan ‘samen zorgen’ van en door familie, wijkbewoners en professionals, in samenspraak met degenen die zorg vragen en/ of behoeven en hun naasten.
 • Samenwerken, dan wel samengaan, dan wel een wisselwerking tussen onder andere huisartsen, zorginstellingen en het Samen Zorgen Huis Leudal alles in de ruimste zin.
 • Alle andere wettige middelen waarlangs het doel kan worden bereikt.
   

Voor wie is het SZHL bedoeld

Het SZHL is een ‘kort bij thuis ziekenhuis’. Er wordt liefdevolle en deskundige zorg geboden aan bepaalde groepen patiënten/gastbewoners:  

 • Patiënten die eigenlijk niet meer in het ziekenhuis hoeven te liggen, maar nog niet naar huis kunnen.
 • Patiënten thuis, die nu voor de zekerheid opgenomen zouden worden in het ziekenhuis.
 • Respijtzorg, om de mantelzorgers even op adem te laten komen. 
 • Palliatieve/ terminale zorg

Het gaat altijd om een tijdelijke plaatsing.
 

Partners

Stichting Samen Zorgen Huis Leudal krijgt volledige ondersteuning en samenwerking van een aantal belangrijke marktpartijen in de zorg (Proteion, CZ, huisartsen van de gemeente Leudal, ziekenhuizen SJG te Weert en Laurentiusziekenhuis te Roermond), Provincie Limburg en Gemeente Leudal. Hierdoor wordt een solide basis gelegd voor de toekomst en continuïteit.
De huisvesting wordt geleverd door Stichting Mariabosch.
Onze vrijwilligers komen vanuit de gemeenschap. Gewone burgers, maar ook mensen vanuit het AZC Baexem en leerlingen van de middelbare school St. Ursula te Heythuysen, die bij ons een praktijkstage kunnen komen doen. Ook studenten van de Gilde opleiding en Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht  kunnen bij ons terecht voor een (afstudeer)stage.

Partners hebben affiniteit met onze visie op gemeenschapszorg en leveren op basis van een langdurige relatie meerwaarde aan de dagelijkse kwaliteit van zorg, elk op een eigen manier. We onderscheiden partners op het gebied van zorg, maatschappelijk belang en welzijn.

Werving gelden

De stichting tracht vermogen te werven door:
-    giften en donaties;
-    subsidies en sponsorbijdragen;
-    erfstellingen of legaten;
-    door de stichting uitgeoefende activiteiten;
-    hetgeen op andere wettige wijze verkregen wordt.

De werving van fondsen gebeurt door het bestuur en de werkgroep fondsenwerving door in brede kring bekendheid te geven aan het bestaan en de doelstellingen van de stichting, zodat er een geldstroom richting de stichting wordt ontwikkeld. Daarnaast worden gericht fondsen aangeschreven en mogelijke sponsoren benaderd.
Proteion, als erkende zorgaanbieder, levert de professionele zorg inclusief de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en continuïteit van de professionele zorg. Zij ontvangt daarvoor een dagvergoeding van de zorgverzekeraar. In een contractafspraak met Proteion wordt de vergoeding aan de stichting voor de huisvestingskosten en de zorg/ begeleiding van onze gastbewoners vastgelegd. 

Met betrekking tot de gang van zaken zal de stichting elk jaar een (financieel) jaarverslag opmaken en dit publiceren op de website www.samenzorgenhuisleudal.nl. Waarmee ook de donateurs en sponsors op de hoogte blijven van het wel en wee van de stichting. Op de website en Facebook wordt het nieuws bijgehouden, waardoor iedereen op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.

Besteding van gelden

De taak van het bestuur bestaat er vooral in om de grote lijnen uit te zetten en ervoor te zorgen dat er voldoende geld in kas is. Het is daarbij van belang om bij iedere nieuwe stap of financiële uitgave te kijken of dat in overeenstemming is met en bijdraagt aan de uitgangspunten van de stichting. De financiën zijn voor de Stichting een continu punt van aandacht. We willen dat het beschikbare geld zo goed mogelijk en vooral ook voor de directe zorg gebruikt wordt.

De stichting werkt met vrijwilligers. Deze krijgen geen bezoldiging. Werkelijk gemaakte onkosten kunnen evenwel ten laste van de stichting worden gedeclareerd, voor zover dit in het vrijwilligersbeleid is vastgelegd. Over onkosten die buiten dit beleid vallen, beslist het bestuur.
Naast de werving en selectie van de vrijwilligers is het van belang dat dezen regelmatig een (bij)scholing krijgen, om het werken volgens de theorie van gemeenschapszorg te borgen en om hen praktische kennis en vaardigheden mee te geven. Op deze manier kan de vrijwilliger zijn/haar zorgtalent ten volste ontwikkelen.

Het onderhouden van het netwerk met de onderwijsinstellingen, maar ook met andere partners, vraagt een investering.

Het bestuur stelt een vervangingsschema op van de inventaris. Hiervoor moet geld worden gereserveerd. Op het gebied van IT blijft het belangrijk om te investeren, zowel vanwege de veiligheid alsook vanwege de snelle ontwikkelingen en mogelijkheden op IT-gebied.
De tuin, hoewel niet ons eigendom, vraagt continue onderhoud.

Beheer van gelden

De boekhouding wordt beheerd door onze penningmeester. Er is in het bestuur afgesproken dat we geen eigen vermogen gaan beleggen in aandelen of andere effecten. Voor iedere betaling per bank zijn 2 handtekeningen nodig (penningmeester en een bestuurslid).

De boekhouding wordt met behulp van een boekhoudprogramma regelmatig gevoerd. De penningmeester legt periodiek verantwoording af aan de andere bestuursleden. De boekhouding staat onder controle van de accountant. Het jaarverslag wordt op de website gepubliceerd. De jaarcijfers worden op de anbi-site gepubliceerd.

De jaarlijks geworven gelden worden besteed aan de doelstelling van de stichting. Daarnaast worden gelden gereserveerd voor toekomstige uitgaven.

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle schenkingen worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de stichting worden ontvangen. Via geoormerkte reserveringen kunnen schenkingen in een later boekjaar besteed worden.

ANBI
De aanvraag tot toekenning ANBI status is toegewezen. Kijk voor meer informatie hierover op: www.goededoelen.nl/schenken