gezocht_arrow

Nieuws

vrijdag 01 november 2019

vacature raad van toezicht

De stichting SZHL zoekt 3 leden voor de raad van toezicht. Mensen die in deze functie geïnteresseerd zijn, kunnen informeren bij de heer John van Es 06-25051818 of via een schrijven, waarin u aangeeft waarom u een toezichthoudende rol ambieert en waarom bij het Samen Zorgen Huis Leudal. U kunt uw belangstelling bekendmaken uiterlijk 28 november 2019 via sollicitatie@atrive.nl, voorzien van uw motivatie en curriculum vitae.

De volledige tekst van de vacature staat hieronder:

Drie leden raad van toezicht
met expertise en ervaring in de volgende deskundigheidsgebieden
Zorg, Financiën en Juridisch


De Stichting Samen Zorgen Huis Leudal (SSZHL) is een burgerinitiatief dat zich ten doel heeft gesteld om zorg te verlenen aan de zieke medemens. Deze zorg wordt gerealiseerd mét en vóór de zieke medemens, haar of zijn naaste(n) en de inwoners van Leudal en omstreken. Het Samen Zorg Huis Leudal (SZHL) is een ‘dicht bij (t)huis ziekenboeg', waar op liefdevolle en deskundige wijze respijtzorg, overbruggingszorg en kortdurende zorg wordt geboden aan gastbewoners die anders zouden worden opgenomen of blijvend opgenomen in het ziekenhuis. Tevens biedt het SZHL palliatieve zorg aan. In de laatste levensfase kan hierdoor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven geboden worden aan de gastbewoner. De zorg die geboden wordt, gebeurt in samenwerking met de huisarts, verpleegkundige en met de steun van diverse zorginstanties. De zorg wordt gegeven op een prachtige plek, namelijk in het voormalige klooster Mariabosch in Baexem (Gemeente Leudal). De Stichting Samen Zorgen Huis Leudal bestaat uit vrijwilligers. Zij vervullen een centrale rol in dit concept. De vrijwilligers zijn inwoners uit de Gemeente Leudal en omstreken, elk met hun eigen deskundigheid en specialisme. Zij werken met plezier en passie aan dit project, omdat zij allen geloven dat samen voor elkaar zorgen een kernwaarde is voor leven in een gemeenschap.
Het SZHL wordt aangestuurd door het bestuur van vijf leden. Het bestuur van het SZHL bestaat louter uit vrijwilligers. De bestuursleden hebben allen een andere achtergrond en zijn niet noodzakelijkerwijs ervaren in het besturen van een stichting. Het is de visie en passie voor het in praktijk brengen van gemeenschapszorg als nieuwe, maatschappelijke zorgvorm, die hen bindt en beweegt. Ter ondersteuning van het bestuur zijn zij op zoek naar drie leden voor de raad van toezicht.
De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De belangrijkste functie van de raad van toezicht is zijn toezichthoudende rol op de bedrijfsvoering en de continuïteit van het SZHL. Daarnaast fungeert hij als klankbord en adviseur voor het bestuur en vervult de ‘werkgeversrol’ voor de bestuurders.


Functieomschrijving


Profiel raad van toezicht (algemeen)
De raad van toezicht wordt samengesteld op basis van algemene kwaliteiten en met inachtneming van deskundigheden en achtergrond. De onderlinge taakverdeling is afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele leden. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter van de raad. De benoemingstermijn is voor een periode van vier jaar, waarbij een rooster van aftreden wordt gehandhaafd, waarna eventueel een verlenging van vier jaar kan volgen.
Aangezien SSZHL volledig op vrijwilligers draait, ligt het in het verlengde van de visie en missie van SSZHL dat ook de leden van de raad van toezicht onbezoldigd hun kwaliteiten beschikbaar stellen. Er is een vaste onkostenvergoeding beschikbaar. Voor de leden van de raad van toezicht is er een verzekering inzake bestuurders- en toezichthouders-aansprakelijkheid afgesloten.

Kandidaten beschikken over (algemeen):
• Academisch werk- en denkniveau.
• Algemene bestuurlijke kwaliteiten en bij voorkeur in maatschappelijke organisaties is een pre.
• Affiniteit met de gezondheidszorg en met het concept van SSZHL in het bijzonder.
• Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als SZHL stellen.
• Voldoende inzicht in taken, rollen en verbinding van een vrijwilligersbestuur en raad van toezicht en beschikken over een juist evenwicht in    betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
• Vermogen en de mentaliteit om het bestuur als klankbord terzijde te staan.
• Vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het bestuur voorgelegde aangelegenheden.
 

U laat zich leiden door de principes van de Governancecode in de zorg.

Profiel raad van toezicht (specifiek)


Deskundigheidsgebied Zorg

• Affiniteit met het concept van SZHL.
• Ervaring met kwaliteit van zorg en de daarbij horende protocollen in de zorg.
• Bekendheid met de complexiteit van de geldende wet- en regelgeving en de effecten daarvan op SZHL.
• Visie op zorgontwikkeling passend bij de visie van SSZHL.
• Oog voor de positie en het belang van de cruciale inbreng van vrijwilligers.


Deskundigheidsgebied Financiën
• Financiële kennis en achtergrond om de financiële processen en verantwoordingsstukken van SSZHL te doorgronden, over te adviseren en daar toezicht op te houden.
• Kennis van begrotingen en de financiële vertaling naar jaarplannen.
• Ervaring als financieel adviseur.
• Weet financiële risico’s te duiden en adequaat in te schatten.
• Ervaring met verantwoordingsvraagstukken.
• Kan risico’s ten aanzien van de bedrijfsvoering duiden en zowel binnen de raad als naar het bestuur toe een klankbordrol vervullen.
• Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk.


Deskundigheidsgebied Juridisch
• Op basis van een brede algemene juridische kennis en ervaring de rol invullen van juridisch deskundige in de raad.
• Bij besluitvorming over juridische kwesties een adviserende rol naar de overige leden van de raad en het bestuur vervullen.
• Ervaring met politieke en bestuurlijke besluitvorming en onderhandelingen en gevoel hebben voor verhoudingen tussen partijen.
• Heeft op de juiste wijze overzicht op de (juridische) doorwerking van strategisch keuzen en de gevolgen van externe ontwikkelingen.
• Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk.

De raad van toezicht zal een hechte, open en transparante cultuur met elkaar realiseren. Dit is zichtbaar in het functioneren van de raad. De leden leveren op verzoek van het bestuur of op eigen initiatief een actieve bijdrage aan de oordeels- en besluitvorming vanuit een eigen inhoudelijk profiel. Er is oog voor persoonlijke verhoudingen, zowel onderling als in de contacten met het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers. SZHL past de Governancecode Zorg 2017 toe.


Procedure
De selectiecommissie bestaat uit twee leden van het bestuur. Zij dragen de kandidaten voor aan het volledige bestuur. De selectiecommissie wordt begeleid door Atrivé. De eerste gespreksronde is in week 49. De tweede gespreksronde is in week 50.
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de heer John van Es (06 2505 1818).


Interesse?
Met belangstelling kijken wij uit naar uw reactie. We horen graag waarom u een toezichthoudende rol ambieert en waarom bij Stichting Samen Zorgen Huis Leudal. U kunt uw belangstelling kenbaar maken tot uiterlijk donderdag 28 november2019 via sollicitatie@atrive.nl, voorzien van uw motivatie en curriculum vitae.

 

 

Terug naar het overzicht

Maak kennis met onze partners

Het project Samen Zorgen Huis Leudal heeft volledige ondersteuning van een aantal belangrijke partijen, zowel in de zorg als daar omheen. Ook de Provincie Limburg en de gemeente Leudal ondersteunen ons. Het ministerie van VWS volgt ons project actief en met grote belangstelling. Het illustreert het draagvlak voor en de betrokkenheid op dit unieke burgerinitiatief, waarmee gemeenschapszorg in de volle breedte van de samenleving wordt getrokken. Hierdoor wordt een solide basis gelegd voor de toekomst en continuïteit.

Daarnaast blijft de inzet en actieve betrokkenheid van vrijwilligers uit Leudal en omstreken de hoofdsleutel tot succes.